Update Coronamaatregelen

Enkele aandachtspunten:

* Kom alleen naar de praktijk. 1 begeleider toegestaan per kind <18jaar.

* Wc is tijdelijk buiten gebruik gesteld op vraag van overheid

* Poets je tanden thuis. Poetsen kan tijdelijk niet in de praktijk

* Draag een mondmasker in de wachtzaal

* Betreed de wachtzaal slechts 2 minuten voor de aanvang van je afspraak om zo de tijd in de wachtzaal zo kort mogelijk te houden

* Als je zelf ziek bent of 1 van je gezinsleden ziek is bel dan alstublieft je de afspraak af

* Betaling enkel met bancontact.

In de praktijk wordt alles in het werk gesteld om u op een super veilige manier te behandelen. Naast de gebruikelijke maatregelen ter infectiepreventie die ik al jaren toepas, zijn er extra maatregelen getroffen zodat we samen kunnen zorgen voor een gezonde mond in een gezond lichaam!

Ik kijk er alvast naar uit jullie opnieuw in de praktijk te ontvangen.

Groetjes,

Sophie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update Corona 01/05/20

Vanaf 04/05 kunnen er dringende en noodzakelijke behandelingen plaatsvinden in de praktijk. Deze zullen doorgaan met de grootste zorg qua hygiëne die u van mij gewend bent met aangepaste extra maatregelen waar nodig. Preventieve controles mogen nu nog niet doorgaan. Dat zal pas in een volgende fase aan bod komen. 

Alle afspraken die afgebeld werden zullen verplaatst worden volgens dringendheid. U wordt zeker opgebeld, maar dat is een hele opdracht en kan niet in 1 dag gebeuren. Gezien de nieuwe hygiënevoorschriften kan ik veel minder patiënten per dag zien en hoop ik op uw geduld te kunnen blijven rekenen. 

15/03/20: Praktijk tijdelijk gesloten ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus

 

Beste patiënten,

 

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen ter preventie van de overdracht van het Coronavirus, heb ik moeten beslissen om de praktijk te sluiten vanaf maandag 16/03.

Dit betekent dat alle geplande consultaties en niet-urgente behandelingen uitgesteld moeten worden.

Het risico op kruisbesmettingen is te groot angezien er niet voor alle zorgverstrekkers FFP-2mondmaskers voorradig zijn. 

Als zorgprofessionals moeten wij absoluut bijdragen aan het 'afvlakken van de curve'. Onze huidige beschikbare mondmaskers beschermen niet tegen het coronavirus en tijdens onze behandelingen is er veel aerosolvorming (water en speeksel in de lucht). Dit is een extra grote risicofactor voor kruisbesmettingen. Toch willen we mensen met tandpijn niet in de steek laten!

Wat te doen bij hevige tandpijn/ongeval? 

De praktijk is en blijft bereikbaar op het nummer 016/895868.

Mijn secretariaat verbindt jullie in geval van urgentie dan door met mezelf. Indien medicatie soelaas kan brengen kan ik u een voorschrift maken na telefonisch consult.

In afwachting van het oprichten van een centrale wachtdienst heb ik afspraken gemaakt met een collega die wel enkele FFP-2 maskers heeft.

Deze collega zal u opvangen indien u:

  • hevige tandpijn heeft die niet weggaat met medicatie (Neem eerst paracetamol en bekijk of je de pijn hiermee onder controle krijgt. Dosering voor volwassene is max 4g per dag. Overschrijd de dosis in geen geval! Vraag raad aan uw apotheker in geval van twijfel!)

  • een ongeval hebt gehad waarbij er ernstige schade is aan uw tanden

  • u een groot abces hebt (met zwelling van de kaak)

Dit zijn zeer strikte richtlijnen die ervoor zorgen dat patiënten met hoogdringende urgenties behandeld zullen worden op zo weinig mogelijk locaties onder optimale omstandigheden, waardoor we levens kunnen redden en chronisch zieken kunnen vermijden. Bovendien zorgen we er zo voor dat de beschikbare maskers zo efficiënt mogelijk gebruikt worden waar ze het meest nodig zijn. 

Voor de afspraken die ingepland stonden, zal ik jullie zelf contacteren om een nieuwe afspraak vast te leggen van zodra we meer zicht hebben op de huidige situatie.

Bedankt voor jullie begrip en hopelijk tot snel!

Le cabinet est temporairement fermé pour empêcher la propagation du Virus Corona

 

 

 

Chers patients,

 

À la suite des mesures plus strictes pour empêcher la propagation Covid-19, Virus Corona, j‘ai dû décider de fermer le cabinet, et ce à partir du 16 mars 2020. 

Cela signifie que toutes les consultations programmées et les traitements non urgents doivent être reportés.

Vu le fait qu'il y a une carence en maques PPF-2, le risque de contamination croisée est trop grand! Les masques que nous utilisons normalement ne protègent pas contre le virus Corona. De plus lors de nos traitements la formation d’un aerosol est hautement présente.  (Eau et salive dans l‘air)

Il s'agit d‘un facteur de risque très important de contamination croisée.

En tant que professionnels de la santé, nous devons absolument contribuer à aplanir la courbe de contamination.

Que faire en cas de mal de dents sévère /accident:

Le sécrétariat reste joignable au numero 016/895868. Si il s'agit d'une urgence ,mon secrétariat vous mettra  en contact avec moi-même. Si des médicaments peuvent soulager votre mal, je vous préscirai suite à la consultation téléphonique. En attendant le création d'un service de garde, je me suis organisée avec une collègue qui a quelques masques PPF-2. 

Ce collègue vous aidera en cas de:

  • mal de dents qui ne part pas après avoir pris des anti-douleurs. (Prenez du paracetamol et regardez si le mal est sous contrôle. Il ne faut se tenir à la posologie maximale de max 4g par jour pour un adulte)

  • accident avec des dégats sévères aux dents

  • un grand abes (avec gonflement de la joue)

Ce sont des mesures très strictes qui font en sorte que les patiënts avec des urgences dentaires seront soignées dans le moins de cabinets possibles sous des précautions optimales, afin de sauver des vies et éviter des malades chroniques. En plus de cela nous essayons d'utiliser les maques disponibles de façon plus effective afin de les utiliser où ils sont le plus nescessaire. 

 

Pour les rendez-vous qui étaient prévus, je vous contacterai pour fixer un nouveau rendez-vous dès que nous aurons un meilleur aperçu de la situation actuelle.

 

Merci de votre compréhension et j‘espère vous voir bientôt.

covid .jpg